Monthly Archives: September 2016

//September

Upgrade Firmware SJCAM M20

SJCAM รุ่น M20 เฟิร์มแวร์เวอร์ชั่นล่าสุด คือ V1.2.7 Download กดเพื่อดาวน์โหลด ขั้นตอนการอัพเดทเฟิร์มแวร์ Format MicroSD Card ที่จะนำมาใช้งานเป็นรูปแบบ FAT32 Unzip Firmware file ที่ Download จากหน้าเว็บไซท์ Copy firmware file(s) .bin ใส่ใน MicroSD Card ใส่ MicroSD Card เข้ากับ กล้อง SJCAM เสียบไฟชาร์ตกล้องเข้ากับสายเสียบชาร์ตกล้อง ตัวกล้องจะทำการ Update อัตโนมัติ หน้าจออาจมืดประมาณ 2 นาที เมื่อลงเสร็จแล้วกล้อง SJCAM จะเปิดขึ้นมาอัตโนมัติ ถอด MicroSD Card ออกและนำไป Format ให้เรียบร้อย จากนั้นใช้งานปกติ

By | 2016-11-17T13:42:27+00:00 September 26th, 2016|เฟิร์มแวร์|Comments Off on Upgrade Firmware SJCAM M20