sjcam

คู่มือ วิธีการใช้งาน กล้อง SJCAM SJ5000 (ภาษาอังกฤษ)

http://www.sjcam.com/download/SJCAM_SJ5000_Manual.zip

คู่มือ วิธีการใช้งาน กล้อง SJCAM SJ5000 WiFi (ภาษาอังกฤษ)

http://www.sjcam.com/download/SJCAM_SJ5000_WIFI_Manual.zip

คู่มือ วิธีการใช้งาน กล้อง SJCAM SJ5000 Plus (ภาษาอังกฤษ)

http://www.sjcam.com/download/SJCAM_SJ5000_Plus_Manual.zip

 

5kpmanual